Szkoła Zarządzająca Wiedzą

W lutym 2009 roku w naszej szkoły rozpoczęliśmy ogólnopolski program „Szkoła Zarządzająca Wiedzą” . Program pilotażowy rozpoczynamy w dwóch klasach drugich, a od września 2009 roku objęte nim będą wszystkie klasy pierwsze.

Cel programu

Celem programu jest nauczenie uczniów samodzielnego uczenia się. Każdy młody człowiek staje się menedżerem własnej wiedzy, biegłym w podstawowych kompetencjach menedżerskich, takich jak planowanie, organizowanie własnej nauki, jej prezentacja, kontrola i ocena. Uczniowie poza treściami nauczania muszą posiąść konieczne umiejętności zdobywania, wykorzystywania i stosowania w praktyce wiedzy, poznają sam proces uczenia

Opis programu

Program składa się z 5 modułów:

Moduł I Planowanie

Celem modułu jest przygotowaniu uczniów do odpowiedniego gospodarowania czasem, kształtując jednocześnie umiejętność ustalania celów, własnej kariery, tworzenia planu prac pisemnych i ustnych wypowiedzi.
Moduł „Planowanie” nauczy młodzież szanować swój czas. Uczniowie, planując, biorą odpowiedzialność za własną naukę. Drogą ćwiczeń, które są realizowane w różnorodny sposób na poszczególnych lekcjach, szkoła wdraża umiejętność mądrego i twórczego planowania.
Każdy kolejny dzień stawia przed nami nowe zadania, nowe wyzwania. Sztuką jest, by odpowiednio do nich podejść i je zrealizować. Niektóre sprawy są ważniejsze od innych. Należy więc dokonywać swego rodzaju selekcji i podziału obowiązków. Tego właśnie uczy pierwszy moduł „Planowanie”. Uczeń, który zaliczy ten moduł uzyskuje tytuł „Mistrza planowania”.

Moduł II Zdobywanie wiedzy

Omawianie technik zdobywania wiedzy poprzedzone jest serią ćwiczeń i testów mających na celu poznanie siebie. Uczniowie poznają budową mózgu uwzględniającą odmienność prawej i lewej półkuli, uczą się co zrobić w celu usprawnienia współpracy pomiędzy nimi. Poznają rodzaje pamięci, teorię inteligencji wielorakich, swój własny styl myślenia.
„Wyposażeni” w taką wiedzę mogą odkryć i wypracować najlepszą dla siebie strategię uczenia się, łatwiej będą zapamiętywać, sporządzać notatki, krytycznie korzystać z różnych źródeł wiedzy.
Uczniowie pogłębia także swoja wiedzę w zakresie czytania ze zrozumieniem, pisania notatek, zdobywania nowych informacji, przygotowywania się do sprawdzianów i egzaminu gimnazjalnego. Zaczną uprawiać jogging mózgu a nauka może się stać dla nich fascynującą przygodą. Zaliczenie tego modułu pozwala na uzyskanie tytułu „Zdobywcy wiedzy”

Moduł III Twórcze myślenie

W tym module uczniowie wykonują dużo ćwiczeń kształtujących umiejętność twórczego myślenia. Dowiadują się co oznacza ten termin, jak można się nauczyć się takiego myślenia i po co warto twórczo myśleć.. Poznają też bariery jakie mogą napotkać ludzie myślący twórczo i jak je można omijać. Każdy uczeń po zaliczeniu tego modułu powinien być przekonany , że twórczego myślenia można i warto się nauczyć. Jest to umiejętność bardzo ważna i przydatna w życiu, która uatrakcyjnia także lekcje, rozwija poczucie humoru.

Moduł IV Prezentacja wiedzy

W tym module uczniowie uczą się występować publicznie i prezentować swoją wiedzę zaczynając od autoprezentacji. Nabywają umiejętności konstruowania wystąpień publicznych, sposobu wygłaszania przemówień. Poznają też „mowę ciała”, wagę wyglądu zewnętrznego mówcy, uczą się prowadzić dyskusje i debaty. Efektem realizacji tej części programu będzie zwiększenie efektywności radzenia sobie z tremą i stresem.

Moduł V Samoocena

Ostatni moduł daje możliwość zdobycia umiejętności samooceny. Ocenianie odbywa się na trzech poziomach. Poziom pierwszy dotyczy poznania i oceny samego siebie. Uczniowie muszą wiedzieć jaki jest ich styl myślenia, rodzaje inteligencji, charakter. Poziom drugi to ocena bieżącego przyrostu wiedzy i umiejętności z analizą przyczyn „dlaczego tak się właśnie stało” ?. Poziom trzeci to ocenianie własnego rozwoju. Nie jest wcale łatwo go ocenić. Samoocena jest konieczna , aby poznać swoje słabe i silne strony bo tylko wtedy można świadomie kierować swoim uczeniem się. Można też realistycznie planować przyszłość a także zmieniać swoją postawę, być elastycznym.

Realizacja programu

Każdy moduł składa się z wielu ćwiczeń, które kształcą określone umiejętności, Ćwiczenia mogą być realizowane na dowolnej lekcji, dowolnego przedmiotu w bardzo różnorodny sposób.
Każde ćwiczenie może być zatem realizowane w bardzo wielu rozmaitych odmianach.
Za każde poprawnie wykonane ćwiczenie, uczeń stawia sobie 2 punkty. Za wykonanie częściowe może sobie przyznać 1 punkt.
Zaliczenie modułu wymaga wykonania poprawnie co najmniej 7 ćwiczeń.
Uczeń musi uzyskać co najmniej 14 punktów dla zaliczenia modułu.
Każdy uczeń, który uzyskuje 14 i więcej punktów ma prawo do MISTRZA PLANOWANIA i do odpowiedniej odznaki.
Odznaka wklejana jest do indeksu ucznia.
Aby uzyskać tytuł MENEDŻERA WIEDZY uczeń musi uzyskać mistrzostwo we wszystkich pięciu modułach.

Kodeks MENEDŻERA WIEDZY

  • Wiedza jest najważniejszym bogactwem człowieka XXI wieku. Dlatego uczynię wszystko, aby zdobyć jak najwięcej wiedzy i umiejętności zarządzania nią.
  • Dołożę starań, aby nauczyć się docierać do obiektywnych i rzetelnych źródeł wiedzy i właściwie z nich korzystać.
  • Świat jest tak interesujący! Ciekawość poznawcza będzie odtąd towarzyszyła moim działaniom.
  • Nie boję się samooceny. Wiem, że niektóre zadania wykonuję z łatwością, a inne przychodzą mi z trudem. Postaram się poznawać swoje dobre strony, zdolności i zainteresowania. Postaram się je rozwijać.
  • Nie boję się pytać. Potrafię przyznać, że czegoś nie rozumiem. Dzięki temu poradzę sobie z większością problemów.
  • Poznając nowe zjawiska i fakty będę dociekać ich przyczyny. Najczęściej stawianym przeze mnie pytaniem będzie, „dlaczego?”
  • Porażki postaram się traktować jak źródło nowych doświadczeń.
  • Przyjaźnie i chętnie będę pracować zespołowo. Wiem, że praca w grupie przynosi lepsze efekty niż działania indywidualne.
  • Spróbuję myśleć w sposób otwarty i twórczy. Nie będę używać zwrotów w rodzaju „To się na pewno nie uda..”, „Nie warto próbować…”, „Inni już dawno tego nie robią…”
  • Konsekwentnie będę zdobywać tytuł „Menedżera wiedzy”. Wiem, że dzięki temu zarówno w szkole, jak i w przyszłym, dorosłym życiu bez trudu będę planować własną naukę i pracę, zdobywać wiedzę, twórczo myśleć, prezentować swoje umiejętności, oceniać się obiektywnie i sprawiedliwie.