TEMAT 24: Ludność i urbanizacja Europy

CEL: Polak, Czech czy Niemiec, wszyscy jesteśmy Europejczykami – poznajemy ludność naszego kontynentu.

Na Co Bezu ;]

  1. Wymieniam najważniejsze informacje o demografii Europy (liczba ludności, gęstość i rozmieszczenie ludności, stopień urbanizacji, największe miasta).
  2. Definiuję pojęcia: gęstość zaludnienia, urbanizacja, wskaźnik urbanizacji, przyrost naturalny, współczynnik przyrostu naturalnego.
  3. Opisuję rozmieszczenie ludności oraz zróżnicowanie narodowościowe i wyznaniowe w Europie.
  4. Wskazuję przyczyny i skutki starzenia się Europy.
  5.  Przewiduję przyszłą sytuację demograficzną Europy.
  6. Obliczam gęstość zaludnienia, przyrost naturalny, współczynnik przyrostu naturalnego.

Praca domowa: ćwiczenie 1, 2, 3, 4 (str. 67-69).

NOTATKA Z LEKCJI: https://skydrive.live.com/?cid=8e3dfeb2ff78be2f#cid=8E3DFEB2FF78BE2F&id=8E3DFEB2FF78BE2F%21349