TEMAT 35: Środowisko geograficzne Pojezierzy

CEL: Dowiem się skąd na pojezierzach jest tak dużo jezior.

Na Co Bezu

  1. Charakteryzuję poszczególne regiony wchodzące w skład Pojezierza (budowa geologiczna, ukształtowanie terenu, najwyższe szczyty).
  2. Wymieniam i opisuję elementy rzeźby młodoglacjalnej (w szczególności typy i rozmieszczenie jezior).
  3. Wymieniam typy gleb, obszary korzystne rolniczo, surowce mineralne .
  4. Opisuje zjawisko cienia opadowego, cechy klimatu Pojezierzy (wielkość opadów, okres wegetacyjny).
  5. Wskazuję na mapie najważniejsze rzeki, miasta, jeziora i inne obiekty fizycznogeograficzne poznane na lekcji.

Praca domowa: ćwiczenie 1, 2, 3, 4 i 5 (str. 85-87).

MAPA z miastami Pojezierzy na kartkówkę: https://skydrive.live.com/?cid=8e3dfeb2ff78be2f#cid=8E3DFEB2FF78BE2F&id=8E3DFEB2FF78BE2F%21345
Oprócz miast należy znać szczyty oznaczone na mapie, rzeki oraz główne jeziora, poznane na lekcji.