TEMAT 37: Środowisko geograficzne nizin.

CEL: Był pagór i go nie ma.

Na Co Bezu ;)

  1. Wyjaśniam pojęcia: denudacja, niecka artezyjska.
  2. Charakteryzuję krajobraz staroglacjalny.
  3. Omawiam lesistość, klimat, gleby i surowce mineralne obszaru nizin.
  4. Wskazuję na mapie najważniejsze miasta i regiony fizycznogeograficzne nizin – MAPA.
  5. Wymieniam walory turystyczne nizin ze szczególnym uwzględnieniem miast.

Praca domowa: ćwiczenie 4, 5, 6 (str. 89-90).

MAPA nizin, która będzie obowiązywała na kartkówce: https://skydrive.live.com/?cid=8e3dfeb2ff78be2f#cid=8E3DFEB2FF78BE2F&id=8E3DFEB2FF78BE2F%21346
Oprócz zaznaczonych miast, jezior i regionów fizycznogeograficznych obowiązują także nazwy rzek oraz obiekty z ćw. 1 na stronie 88.