Nacobezu do sprawdzianu z regionów Polski

×     Rozróżniam krajobraz staroglacjalny i młodoglacjalny

×     Przyporządkowuję nazwę jeziora do typu genetycznego

×     Prawidłowo orientuję na schemacie piętra klimatyczno-roślinne Tatr oraz wymieniam roślinność każdego piętra

×     Wskazuję elementy krajobrazu poszczególnych regionów (gołoborza, wąwozy, ostańce itp.)

×     Dopasowuję miejscowość uzdrowiskową do regionu w którym się znajduje (Karpaty, Sudety)

×     Wyjaśniam pojęcia (np. denudacja, turnia, przełom, płaskowyż)

×     Na mapie konturowej Polski prawidłowo orientuję ważniejsze miasta poznane na lekcji, regiony fizycznogeograficzne oraz szczyty

×     Rozpoznaję atrakcje turystyczne Polski na podstawie fotografii i przypisuję do regionu w którym się znajdują