TEMAT 26: Rzeźbotwórcza działalność rzek.

CEL: Płynie Wisła płynie po polskiej krainie ♫♪ – ale czy tylko sobie płynie?

Na Co Bezu:

  1. Wyjaśniam pojęcia: źródło, dorzecze, dział wodny, ujście, erozja, zlewisko, terasy rzeczne, nurt, meander, starorzecze, delta, ławica, lejek, erozja wsteczna.
  2. Omawiam system rzeczny i pojęcia z nim związane.
  3. Wskazuje na mapie dowolną rzekę, jej źródło, ujście i dopływy.
  4. Charakteryzuje formy utworzone w wyniku budującej i niszczącej działalności rzek.
  5. Wyjaśniam typu ujść rzecznych.

Praca domowa:  ćw. 2, 4, 5, 6 (str. 70-72)