REGULAMIN KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH

  SZKOŁA PODSTAWOWOWA nr 17- oddziały gimnazjalne

 etap szkolny  rok szkolny 2017/18

 Na wszystkich etapach konkursów obowiązuje Regulamin organizacji konkursów przedmiotowych dla szkół podstawowych i gimnazjów województwa zachodniopomorskiego w roku szkolnym 2016/2017  – dostępny na stronie:  www.kuratorium.szczecin.pl

ORGANIZACJA ETAPU SZKOLNEGO

 1. Uczniowie zgłaszają gotowość wzięcia udziału w konkursie  nauczycielom poszczególnych przedmiotów nie później niż dwa dni przed terminem konkursu.
 2. Uczniowie przystępujący do konkursu na etapie szkolnym obowiązani są okazać legitymację szkolną.
 3. Uczniowie rozwiązują zadania długopisem (kolor czarny). Nie można używać ołówków i korektorów.
 4. Każdy uczeń rozwiązuje zadania testowe w  osobnej ławce.
 5. Uczeń po otrzymaniu testu konkursowego, ma obowiązek:

 • sprawdzić, czy test konkursowy jest kompletny, tzn. czy ma wszystkie strony i czy są one wyraźnie wydrukowane; braki natychmiast zgłasza przewodniczącemu komisji konkursowej danego konkursu, po czym otrzymuje kompletny test, co potwierdza czytelnym podpisem w odpowiednim miejscu protokołu konkursu;
 • zapoznać się z instrukcją zamieszczoną na pierwszej stronie testu konkursowego; w razie wątpliwości może poprosić o jej wyjaśnienie członków komisji konkursowej danego konkursu;
 • zakodować kartę/karty odpowiedzi zgodnie z poleceniem przewodniczącego komisji konkursowej danego konkursu.
 1. Wszystkie konkursy trwają 60 minut.
 2. Wyniki etapu szkolnego i listę uczestników zakwalifikowanych do etapu rejonowego ogłasza przewodniczący szkolnej komisji konkursowej.
 1. Do etapu rejonowego zostaną zakwalifikowani wszyscy uczniowie, który uzyskali nie mniej niż 80% punktów możliwych do zdobycia. W przypadku nieosiągnięcia przez uczniów danej szkoły wymaganej punktacji, do etapu rejonowego przechodzi 2 uczestników z najwyższymi wynikami (jednak wynik nie może być niższy niż 30 %)..
 1. W przypadku, gdy kilku uczniów uzyska jednakowy wynik w danym konkursie, przeprowadza się dla tych uczniów- niezwłocznie po uzyskaniu takiej informacji- dogrywkę w terminie podanym przez przewodniczącego szkolnej komisji konkursowej, jednak nie później niż drugiego dnia od przeprowadzonego konkursu. Dogrywkę przeprowadza się w oparciu o testy przygotowane przez nauczyciela wskazanego przez przewodniczącego szkolnej komisji konkursowej.

 I ETAP – SZKOLNY   konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim

 Wszystkich chętnych uczniów zapraszamy do udziału w konkursach i zgłaszanie się

do nauczycieli przedmiotu najpóźniej dwa dni przed konkursem.           Wszystkie konkursy trwają 60 minut

  Termin  Nr sali
Chemiczny 16 października 2017 r.
godz. 10.00
19
Polonistyczny 16 października 2017 r.
godz. 13.00
31,25
Języka Angielskiego 17 października 2017 r.
godz. 10.00
22
Matematyczny 17 października 2017 r.
godz. 13.00
22
Geograficzny 18 października 2017 r.
godz. 10.00
32
Języka Niemieckiego 18 października 2017 r.
godz. 13.00
32
Fizyczny 19 października 2017 r.
godz. 10.00
28
Historyczny  19 października 2017 r.
godz. 13.00
28
Biologiczny 20 października 2017 r.
godz. 10.00
25
Wiedza o Społeczeństwie 20 października 2017 r.
godz. 13.00
25

Zakres wiedzy i umiejętności z poszczególnych przedmiotów na stronie:

http://www.kuratorium.szczecin.pl/index.php/konkursy-i-olimpiady

 Życzymy powodzenia!