Egzamin Gimnazjalny

20.04.2018 Piątek

Egzamin gimnazjalny jest:

• powszechny

zdają go wszyscy uczniowie, z wyjątkiem upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym i ciężkim,

• obowiązkowy

przystąpienie do niego jest warunkiem ukończenia szkoły
(jeżeli ktoś nie przystąpi do egzaminu, będzie musiał powtórzyć ostatnią klasę),

• zewnętrzny

pisany w czasie trzech kolejnych dni w macierzystych szkołach, lecz zakodowane prace sprawdzają egzaminatorzy OKE,

• pisemny

przygotowany w formie kilkunastostronicowej broszury.

Egzamin gimnazjalny sprawdza stopień opanowania umiejętności i wiadomości istotnych dla przedmiotów humanistycznych, matematyczno – przyrodniczych oraz dla języka obcego nowożytnego (nauczanego w szkole jako obowiązkowy).

Szczegółowe informacje o egzaminie można znaleźć na stronach internetowych OKE i CKE.

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna Poznań

Centralna Komisja Egzaminacyjna

 Serwis test

PRZYDZIAŁ  SAL  NA  CZAS  EGZAMINÓW

(w sali można zostawić swoje rzeczy, zjeść w czasie przerwy kanapkę, itp.)

  •  Sala nr 2 – klasa IIIA
  • Sala nr 13 – klasa IIID
  • Sala nr 14 – klasa IIIC
  • Sala nr 15 – klasa IIIB

Egzamin rozpoczyna się o godzinie 9.00
humanistyczny z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie i trwa 60 min

  • Uczniowie z sali 28 w czasie przerwy schodzą na I piętro.

Kolejna część rozpoczyna się o godz 11.00
humanistyczny z zakresu języka polskiego i trwa 90 min

  • Uczniowie nie wnoszą na salę telefonów, torebek i innych rzeczy. Mogą mieć ze sobą długopis (z czarnym wkładem) i legitymację.

 

20.04.2018 PIĄTEK

20.04.208 Piatek