Prawa i obowiązki ucznia przystępującego do egzaminu określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U. nr 83, poz. 562, z póżń. zm.).

Uczniowie posiadający opinię/orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej lub zaświadczenie lekarskie o chorobie lub czasowej niesprawności oraz ci, którzy mają pozytywną opinię rady pedagogicznej, mają prawo do przystąpienia do egzaminu w formie i warunkach dostosowanych do ich dysfunkcji (zgodnie z Komunikatem dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu dostosowania warunków i form przeprowadzania w roku szkolnym 2014/2015 sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego do potrzeb uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym, opublikowanym na stronie internetowej CKE).

PRZEBIEG EGZAMINU

 1. W dniu egzaminu uczniowie najpóźniej do godz. 8.25 odzież wierzchnią, torby/plecaki, wyłączone telefony komórkowe, sprzęt elektroniczny pozostawiają w wyznaczonych salach na parterze. Przypominamy, że nie bierzemy odpowiedzialności za telefony komórkowe, a na czas egzaminów prosimy o pozostawienie ich w domach.
 1. O godz. 8.35 uczniowie stawiają się przed wyznaczoną dla siebie salą egzaminacyjną zgodnie z wywieszoną listą. Każdy uczeń powinien mieć przy sobie dokument stwierdzający tożsamość (np. ważną legitymację szkolną) i okazać go, jeśli zostanie o to poproszony.
 1. Na egzamin uczeń przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania, tj. pióro lub długopis z czarnym tuszem/atramentem co najmniej 2 szt., oraz – w przypadku egzaminu z zakresu matematyki – przybory do rysowania: ołówek, który może być wykorzystany tylko do rysowania, gumkę, linijkę, ekierkę, cyrkiel i kątomierz. Na egzaminie nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników.
 1. Przewodniczący ZN w obecności przedstawicieli zdających (dwóch uczniów) odbiera od przewodniczącego SZE (dyrektora szkoły) pakiety z materiałami egzaminacyjnymi i przenosi je do sali egzaminacyjnej.
 1. Przed wpuszczeniem uczniów do sali przewodniczący ZN przypomina o konieczności pozostawienia urządzeń telekomunikacyjnych oraz niedozwolonych przyborów na czas przebiegu całej części egzaminu (łącznie z przerwą) poza salą egzaminacyjną.
 1. Zdający wchodzą na każdą część egzaminu do sali pojedynczo według kolejności na liście
  i losują numery stolików (każdego dnia tylko przed pierwszą częścią egzaminu)
  , przy których siadają. Podczas losowania uczeń otrzymuje „koszulkę” (z nazwiskiem i imieniem, numerem PESEL, kodem ucznia oraz naklejkami OKE), którą umieszcza na ławce.
 1. Po zajęciu miejsc przez wszystkich zdających przewodniczący ZN przypomina uczniom:
  o konieczności wykonywania poleceń ZN oraz o obowiązku samodzielnej pracy.
 1. Punktualnie o godz. 9.00 w pierwszej części egzaminu i o godz. 11.00 w drugiej części egzaminu przewodniczący ZN razem z pozostałymi członkami zespołu rozdaje uczniom arkusze egzaminacyjne. Podczas przerw między częściami egzaminu uczniowie przebywają wyłącznie na terenie budynku szkoły.
 1. Po rozdaniu zdającym zestawów egzaminacyjnych uczniowie spóźnieni nie zostają wpuszczeni do sali egzaminacyjnej. W uzasadnionych przypadkach decyzję o umożliwieniu spóźnionemu zdającemu przystąpienia do odpowiedniej części egzaminu podejmuje przewodniczący SZE (dyrektor), ale zdający kończy pracę z zestawem egzaminacyjnym o czasie zapisanym na tablicy.
 2. Po otrzymaniu właściwego arkusza na polecenie przewodniczącego zespołu nadzorującego zdający ma obowiązek:

a). zapoznać się z instrukcją wydrukowaną na pierwszej stronie arkusza egzaminacyjnego; w razie wątpliwości może poprosić o jej wyjaśnienie członków zespołu nadzorującego,

b). oderwać karty odpowiedzi (uczniowie ze specyficznymi trudnościami nie odrywają!):

 • w części pierwszej z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie,
 • w części drugiej z zakresu przedmiotów przyrodniczych,
 • w części trzeciej z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym,
  (nie dotyczy uczniów korzystających z arkuszy dostosowanych, tj. G…-…2, G…-…4, G…-…5, G…-…6, g…-…7, G…-…8; a w przypadku uczniów niepełnosprawnych ruchowo, uczniów z czasową niesprawnością rąk, uczniów z afazją i uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się w wykonaniu tej czynności pomagają członkowie zespołu nadzorującego),

C). wyrwać ze środka arkusza (prawdopodobnie 4 str.) karty rozwiązań zadań wraz
z nieoderwaną kartą odpowiedzi
(uczniowie ze specyficznymi trudnościami oddają kompletne arkusze!):

 • w części pierwszej z zakresu języka polskiego,
 • w części drugiej z zakresu matematyki,
 • w części trzeciej z języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym, (nie dotyczy uczniów  korzystających z arkuszy dostosowanych, tj. G…-…2, G…-…4, G…-…5, G…-…6, g…-…7, G…-…8; a w przypadku uczniów niepełnosprawnych ruchowo, uczniów z czasową niesprawnością rąk, uczniów z afazją i uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się w wykonaniu tej czynności pomagają członkowie zespołu nadzorującego).

d). sprawdzić, czy materiały egzaminacyjne są kompletne, tzn. czy zawierają:

w części pierwszej z zakresu:

 • historii i wiedzy o społeczeństwie – zeszyt zadań i kartę odpowiedzi,
 • języka polskiego – zeszyt zadań, kartę rozwiązań zadań otwartych oraz kartę odpowiedzi,

w części drugiej z zakresu:

 • przedmiotów przyrodniczych – zeszyt zadań i kartę odpowiedzi,
 • matematyki – zeszyt zadań, kartę rozwiązań zadań otwartych oraz kartę odpowiedzi,

w części trzeciej na poziomie:

 • podstawowym – zeszyt zadań i kartę odpowiedzi,
 • rozszerzonym – zeszyt zadań, kartę rozwiązań zadań otwartych oraz kartę odpowiedzi,
  1. sprawdzić, czy arkusz egzaminacyjny ma wszystkie kolejne strony, czy są one wyraźnie wydrukowane, czy w zeszycie zadań znajduje się wymieniona w instrukcji liczba zadań; braki powinien natychmiast zgłosić przewodniczącemu zespołu nadzorującego, a po otrzymaniu kompletnego arkusza – potwierdzić jego odbiór czytelnym podpisem w odpowiednim miejscu protokołu przebiegu danego zakresu/poziomu egzaminu,
  2. sprawdzić poprawność numeru PESEL na naklejce przygotowanej przez OKE, zapisać swój trzyznakowy kod, numer PESEL oraz umieścić naklejki przygotowane przez OKE w wyznaczonych miejscach zgodnie z instrukcją przewodniczącego ZN (w przypadku uczniów korzystających z arkuszy dostosowanych, tj. G…-…2, G…-…4, G…-…5, G…-…6, G…-…7, G…-…8 oraz uczniów niepełnosprawnych ruchowo, uczniów  z czasową niesprawnością rąk, uczniów  z afazją i uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się czynności związane z kodowaniem wykonują członkowie zespołu nadzorującego).

Uczeń koduje:

w części pierwszej z zakresu:

 • historii i wiedzy o społeczeństwiezeszyt zadań i kartę odpowiedzi,
 • języka polskiegozeszyt zadań, kartę rozwiązań zadań otwartych oraz kartę odpowiedzi,

w części drugiej z zakresu:

 • przedmiotów przyrodniczychzeszyt zadań i kartę odpowiedzi,
 • matematykizeszyt zadań, kartę rozwiązań zadań otwartych oraz kartę odpowiedzi,

w części trzeciej na poziomie:

 • podstawowymzeszyt zadań i kartę odpowiedzi,
 • rozszerzonymzeszyt zadań, kartę rozwiązań zadań otwartych oraz kartę odpowiedzi.

W arkuszach dostosowanych nie ma kart rozwiązań zadań otwartych – uczniowie we wszystkich częściach egzaminu pracują z arkuszem egzaminacyjnym zawierającym zeszyt zadań i kartę odpowiedzi. Czynności związane z kodowaniem wykonują członkowie zespołu nadzorującego.

 1. Po zakodowaniu arkuszy przez uczniów przewodniczący i członkowie ZN sprawdzają poprawność kodowania.
 1. Po czynnościach organizacyjnych, przewodniczący ZN zapisuje na tablicy, w widocznym miejscu, czas rozpoczęcia i zakończenia pracy z arkuszem egzaminacyjnym, który wynosi odpowiednio:
 2. w części humanistycznej:
 • arkusz egzaminacyjny z historii i wiedzy o społeczeństwie – 60 minut; w przypadku uczniów, dla których czas trwania egzaminu może być przedłużony – nie więcej niż 80 minut
 • arkusz egzaminacyjny z języka polskiego – 90 minut; w przypadku uczniów, dla których czas trwania egzaminu może być przedłużony – nie więcej niż 135 minut

a). w części matematyczno-przyrodniczej:

 • arkusz egzaminacyjny z przedmiotów przyrodniczych – 60 minut; w przypadku uczniów, dla których czas trwania egzaminu może być przedłużony – nie więcej niż 80 minut
 • arkusz egzaminacyjny z matematyki – 90 minut; w przypadku uczniów, dla których czas trwania egzaminu może być przedłużony – nie więcej niż 135 minut

b).  w części z języka obcego nowożytnego:

 • arkusz egzaminacyjny na poziomie podstawowym – 60 minut; w przypadku uczniów, dla których czas trwania egzaminu może być przedłużony – nie więcej niż 80 minut
 • arkusz egzaminacyjny na poziomie rozszerzonym – 60 minut; w przypadku uczniów, dla których czas trwania egzaminu może być przedłużony – nie więcej niż 90 minutW przypadku egzaminu z języka obcego nowożytnego bezpośrednio po zapisaniu czasu rozpoczęcia i zakończenia rozwiązywania zadań odtworzone zostaje nagranie z płyty CD.
 1. Zdający rozwiązuje zadania, zaznacza lub zapisuje odpowiedzi w wyznaczonych miejscach wyłącznie długopisem lub piórem z czarnym tuszem/atramentem (tylko rysunki może wykonać ołówkiem).
 1. Zdający zaznacza odpowiedzi do zadań zamkniętych na karcie odpowiedzi (nie dotyczy uczniów m.in. ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się).
 1. W czasie pracy z arkuszem egzaminacyjnym zdający pracuje samodzielnie i nie zakłóca przebiegu egzaminu, a w szczególności:
 2. nie opuszcza sali egzaminacyjnej (tylko w szczególnie uzasadnionej sytuacji może opuścić salę po uzyskaniu pozwolenia przewodniczącego zespołu nadzorującego i przy zachowaniu warunków uniemożliwiających kontaktowanie się zdającego z innymi osobami, z wyjątkiem konieczności skorzystania z pomocy medycznej),
 3. nie opuszcza wylosowanego w sali miejsca,
 4. w żadnej formie nie porozumiewa się z innymi zdającymi,
 5. nie wypowiada uwag i komentarzy,
 6. nie zadaje żadnych pytań dotyczących zadań egzaminacyjnych.
 1. W przypadku:
 • stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań egzaminacyjnych przez ucznia,
 • wniesienia przez ucznia do sali egzaminacyjnej urządzenia telekomunikacyjnego albo korzystania przez ucznia z urządzenia telekomunikacyjnego w sali egzaminacyjnej,
 • zakłócania przez ucznia prawidłowego przebiegu egzaminu w sposób utrudniający pracę pozostałym uczniom, przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego przerywa danemu uczniowi pracę z arkuszem egzaminacyjnym, unieważnia mu odpowiedni zakres/poziom danej części egzaminu i nakazuje opuszczenie sali egzaminacyjnej, co odnotowuje w protokole przeprowadzenia egzaminu.
 1. W celu monitorowania prawidłowego przebiegu egzaminu członkowie ZN oraz obserwatorzy mogą poruszać się po sali egzaminacyjnej w sposób niezakłócający pracy zdających: cicho, bez zaglądania do prac zdających.
 1. Zdający, który ukończył pracę przed wyznaczonym czasem, zgłasza to przewodniczącemu zespołu nadzorującego przez podniesienie ręki i zamyka swój arkusz egzaminacyjny. Przewodniczący lub członek zespołu nadzorującego sprawdza poprawność kodowania
  i kompletność arkusza i odbiera go.
  Dodatkowo, jeżeli zdający zgłasza zakończenie pracy wcześniej niż na 10 minut przed zakończeniem czasu przeznaczonego na pracę z arkuszem – przed odebraniem jego arkusza egzaminacyjnego przewodniczący lub członek zespołu nadzorującego sprawdza, czy uczeń zaznaczył odpowiedzi na karcie odpowiedzi. W przypadku braku zaznaczeń poleca przeniesienie odpowiedzi na kartę (nie dotyczy uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, uczniów niepełnosprawnych ruchowo oraz z czasową niesprawnością rąk, uczniów z afazją oraz korzystających z arkuszy dostosowanych, tj. G…-…2, G…-…4, G…-…5, G…-…6, G…-…7, G…-…8).
  Po otrzymaniu pozwolenia na opuszczenie sali uczeń wychodzi, nie zakłócając pracy pozostałym piszącym.
 1. Przewodniczący ZN dwukrotnie przypomina zdającym o konieczności zaznaczania odpowiedzi na karcie odpowiedzi: pierwszy raz – przed przystąpieniem do rozwiązania zadań, drugi raz na 10 minut przed zakończeniem czasu danego zakresu egzaminu
  (w przypadku zdających, którzy mają obowiązek zaznaczania odpowiedzi na karcie odpowiedzi)
 1. Po upływie czasu na pracę z arkuszem egzaminacyjnym przewodniczący ZN informuje zdających o zakończeniu pracy i poleca sprawdzenie poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi, przeznaczając na tę czynność 5 minut (w przypadku zdających, którzy mają obowiązek zaznaczania odpowiedzi na karcie odpowiedzi), poleca członkom ZN kontrolę czynności wykonywanych przez uczniów, a następnie poleca zamknięcie arkusza oraz odłożenie go na brzeg stolika.
 1. Przewodniczący ZN zaleca członkom zespołu odbiór arkuszy od uczniów. W obecności wszystkich uczniów członkowie zespołu nadzorującego sprawdzają kompletność arkuszy
  i przyjmują je od zdających
  (poprawność kodowania i wpisania nr PESEL, kompletność materiałów). Następnie przewodniczący zezwala zdającym, z wyjątkiem dwóch uczniów, którzy mają być obecni podczas pakowania materiałów egzaminacyjnych, na opuszczenie sali.
 1. Po zakończeniu egzaminu członkowie ZN porządkują, kompletują i pakują materiały egzaminacyjne w obecności uczniów. Następnie sporządzają protokół przebiegu egzaminu
  w danej sali i weryfikują listę zdających. Tak przygotowane materiały przewodniczący ZN wraz
  z dwoma uczniami przekazuje przewodniczącemu SZE.
 1. Praca z drugim arkuszem egzaminacyjnym w danym dniu rozpoczyna się po przerwie
  i przebiega zgodnie z zasadami opisanymi w punktach od 6. do 22
  .

POWODZENIA!

informację przygotowała

Agnieszka Dybza – Zienowicz