ZASADY REKRUTACJI DO GIMNAZJUM NR 7 W KOSZALINIE

NA ROK SZKOLNY 2016/17

Podstawa prawna

 1. Art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz. 7).
 2. Zarządzenie Nr 17/2016 Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie terminów rekrutacji i składania dokumentów do publicznych gimnazjów w województwie zachodniopomorskim na rok szkolny 2016/17.

Nabór do klas pierwszych Gimnazjum nr 7 w Koszalinie

 1. Do klas pierwszych przyjmuje się z urzędu młodzież zamieszkałą w obwodzie Gimnazjum nr 7 w Koszalinie.
 2. Do klas pierwszych mogą być przyjęci kandydaci zamieszkali poza obwodem Gimnazjum nr 7 na wniosek rodziców (opiekunów prawnych) po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

Kryteria naboru kandydatów zamieszkałych poza obwodem Gimnazjum nr 7 w Koszalinie

 1. Do klas pierwszych przyjmowani są w pierwszej kolejności kandydaci, którzy w procesie rekrutacji zdobędą największą ilość punktów.
 2. Kandydat może otrzymać maksymalnie 100 punktów:
Rekrutacja na rok szkolny 2016/2017 odbywać się będzie drogą elektroniczną. Na stronie pod linkiem:    Strona główna – vEdukacja – Platforma.  W kolumnie z lewej strony należy przycisnąć „Kanał Kandydata” a następnie „Aplikacja Nabór dla Gimnazjów”.

Kryteria pdf zdjęcie

Harmonogram i kryteria

Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym pdf.

Uczniowie wpisują oceny oraz osiągnięcia uzyskane na koniec szkoły podstawowej w systemie i dostarczają do wybranej szkoły wymagane dokumenty (świadectwo ukończenia szkoły, zaświadczenie o wynikach sprawdzianu, ankietę rekrutacyjną do pobrania niżej. Przewdodnik_po_systemie_naboru_dla_opiekuna.  Wszelkie informacje dotyczące przeprowadzenia elektronicznego naboru do gimnazjów uczniowie i ich uzyskają w swojej szkole podstawowej.

Wymagane dokumenty  (oryginały)

 1. Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.
 2. Zaświadczenie o wynikach sprawdzianu szóstoklasisty.
 3. Zaświadczenie potwierdzające tytuł laureata lub finalisty ogólnopolskich olimpiad i konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim.
 4. Ankieta rekrutacyjna do pobrania tu forma doc. lub pdf

Tryb odwoławczy

 1. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do Gimnazjum nr 7  w Koszalinie.
 1. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia rodzica kandydata z wnioskiem, o którym mowa w p. 1.
 1. Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora Gimnazjum nr 7 w Koszalinie odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
 1. Dyrektor Gimnazjum nr 7 w Koszalinie rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.

Przypominamy, że wszyscy kandydaci chcący od września rozpocząć naukę w
Gimnazjum Nr 7 są zobowiązani do złożenia podania w sekretariacie szkoły do
08.06.2016. Dotyczy to również uczniów przyszłej klasy piłkarskiej,
niezależnie od próbnych treningów.

 Zapisy do klas pierwszych z dodatkowymi zajęciami:

- językowymi i fotograficznymi

Jako jedyne gimnazjum w Koszalinie oferujemy Ci intensywną naukę języka angielskiego z nauczycielem obcokrajowcem, Amerykaninem!!! Co więcej, masz również możliwość przygotowania się do międzynarodowego certyfikatu FCE uznawanego na całym świecie. Dodatkowo, zagłębisz się w tajniki fotografii, poznasz techniki fotografowania i cyfrowej obróbki zdjęć. A gdyby było Ci jeszcze mało zapraszamy na dodatkowe zajęcia z koszykówki  w stylu amerykańskim,  pod okiem profesjonalnego trenera, które będą prowadzone oczywiście w języku angielskim.

- humanistycznymi z edukacją prawną

Tu rozwiniesz swoje zainteresowania związane z dziennikarstwem i filmem, będziesz tworzyć szkolną gazetkę. Jeśli w przyszłości chcesz studiować prawo, jest to nowatorski program edukacyjny przygotowany dla Ciebie, bowiem nauka historii, wos oraz prawa administracyjnego i cywilnego odbywa się za pomocą TABLICY INTERAKTYWNEJ. Dodatkowo weźmiesz udział w ciekawych warsztatach ze znanymi adwokatami i radcami prawnymi.

                                        kliknij Edukacja prawna 

.

Jest to realizowany od września 2014 r nowatorski program edukacyjny, przygotowany dla uczniów chcących w przyszłości studiować prawo. Jesteśmy pierwszą szkołą w Koszalinie, która wprowadziła edukację prawną. Chcemy, aby uczeń miał lekkość operowania wiedzą, która wydaje się być tajemną i zawarowaną tylko dla prawników. Uczniowie nabywają umiejętności pozwalające poruszać się w życiu utrudnianym przez niezrozumiałe przepisy prawne. Każdy człowiek powinien mieć świadomość starego rzymskiego powiedzenia: IGNORANTIA IURIS NOCET (nieznajomość prawa szkodzi).

W ramach zajęć dodatkowych przewidziano rozszerzenie programu historii o zagadnienia z dziejów państwa i prawa. Oprócz teorii ważnym aspektem będzie praktyczna nauka. W ramach edukacji prawnej uczniowie zdobędą podstawowe umiejętności z dziedziny prawa administracyjnego i cywilnego. Na wyspecjalizowanych zajęciach uczniowie tego profilu nauczą się:

 • pisać dokumenty urzędowe, pozwy sądowe np. o zwrot długu itp.,
 • jak załatwić sprawy w urzędzie, u notariusza, w sądzie,
 • wyszukiwać przepisy prawne,
 • analizować wybrane przepisy prawne,
 • najbardziej potrzebnych do życia przepisów z zakresu prawa administracyjnego i cywilnego,
 • sztuki przemawiania i argumentowania,
 • sentencji łacińskich z dziedziny prawa.

- sportowymi –  judo

Marzysz o trenowaniu judo i chcesz poznać kulturę Dalekiego Wschodu? Zapraszamy uczniów, którzy już trenują w klubach i organizacjach sportowych, a także tych, którzy wcześniej nie mieli do czynienia z tą dyscypliną i chcą zacząć swoją przygodę z judo. W ciągu tygodnia będzie 10 godzin zajęć sportowych: 4 godziny wf oraz 6 godzin treningów w Sali JUDO na Hali Sportów Walki GWARDII. Zajęcia odbywać się będą z TRENEREM posiadającym 4 DAN. Dodatkowo będziesz brał udział w zawodach oraz zajęciach na siłowni, basenie czy szkolnej sali z matami.

- sportowymi – piłką nożną

Jeśli piłka nożna jest Twoją pasją, to będziesz brał udział w zajęciach specjalistycznych z zakresu piłki nożnej. Oprócz 4 godzin wf odbywać się będą w tygodniu 3 treningi po 2 godziny, które prowadzone będą przez TRENERÓW UEFA A – PZPN, KKPN „Bałtyk” na Stadionie Bałtyk. Dodatkowo będziesz brał udział w turniejach i obozach piłkarskich oraz zajęciach na siłowni, basenie.

PROPONUJEMY:

-pracę metodami pozytywnymi w ramach Oceniania Kształtującego
-niedużą, bezpieczną i zadbaną szkołę,
-jednozmianowość,
-w pełni wykwalifikowaną kadrę, pedagoga i psychologa szkolnego,
-programy innowacyjne, rozszerzające obowiązkowy poziom wiedzy i umiejętności,
-międzynarodowa wymiana, ze szkołami w Hiszpanii, Grecji, Turcji, Portugalii, Holandii i Niemiec. Nasi uczniowie i nauczyciele będą odwiedzać te kraje,
-różne projekty unijne np:

 1. uczniowie Gimnazjum nr 7 utrwalają swoją wiedzę matematyczno-przyrodniczą na dodatkowych zajęciach w ramach unijnego projektu: „Człowiek najlepsza inwestycja. Kompetencje i kreatywność uczniów Gimnazjum nr 7 w Koszalinie,”
 2. Comenius Partnerskie Projekty Szkół
 3. Wielostronny Partnerski Projekt Szkół „Focus on Europe”
 4. E-twinning – projekty współpracy ze szkołą na Słowacji
 5. E rasmus – Mobilność kadry edukacji szkolnej.

-atrakcyjne, zgodne z potrzebami i zainteresowaniami uczniów, zajęcia artystyczne, (wyrób biżuterii, kultura wschodu, pomysłowi i kreatywni, świat w obiektywie)
-„Mam talent”- edycje szkolna i międzyszkolna,
-profesjonalnie wyposażone pracownie komputerowe, multimedialne centrum biblioteczne, tablice interaktywne,
-bardzo bogatą ofertę zajęć dodatkowych:

a. zajęcia korekcyjno-kompensacyjne,
b. praca w szkolnym zespole teatralnym, wokalnym,
c. zajęcia taneczne i fitness,
d. w szkolnym radiowęźle,
e. w Lidze Historycznej,
f. w kole fotograficznym,
g. w klubie turystyczno-krajoznawczym oraz Samorządzie Uczniowskim,
h. w zespole tanecznym „SIE-DEM”,
i. zajęcia judo dla chętnych, tenis stołowy
j. integrujące tradycje szkolne,k.
k. Spotkania z fizyką,
l. cykliczny Internetowy Teatr Telewizji,
ł. naukę języka angielskiego z nauczycielem obcokrajowcem i możliwość uzyskania certyfikatu FCE,
m. Akademia Filmowa.