ZASADY REKRUTACJI KANDYDATÓW DO KLAS I 
GIMNAZJUM NR 7 im. Konstytucji 3 Maja w Koszalinie
w roku szkolnym 2014/2015

Rekrutacja na rok szkolny 2014/2015 odbywać się będzie drogą elektroniczną. Na stronie pod linkiem:    Strona główna – vEdukacja – Platforma.  W kolumnie z lewej strony należy przycisnąć „Kanał Kandydata” a następnie „Aplikacja Nabór dla Gimnazjów”.

Harmonogram i kryteria kliknij zdjęcie forma-pdf

Uczniowie wpisują oceny oraz osiągnięcia uzyskane na koniec szkoły podstawowej w systemie i dostarczają do wybranej szkoły wymagane dokumenty (świadectwo ukończenia szkoły, zaświadczenie o wynikach sprawdzianu)publikacja list przyjętych doG nr 7 i potwierdzanie woli uczęszczania do G7 Przewdodnik_po_systemie_naboru_dla_opiekuna.  Wszelkie informacje dotyczące przeprowadzenia elektronicznego naboru do gimnazjów uczniowie i ich uzyskają w swojej szkole podstawowej.

Zasady rekrutacji kandydatów do klas pierwszych
Gimnazjum nr 7 im. Konstytucji 3 Maja w Koszalinie
na rok szkolny 2014/2015

I. Podstawa prawna rekrutacji
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz.329 z późniejszymi zmianami).
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. z 2004 r. Nr 26, poz. 232 z późniejszymi zmianami).

3. Zarządzenie Nr 6/2013 Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie terminów rekrutacji i składania dokumentów do publicznych gimnazjów w województwie zachodniopomorskim na rok szkolny 2014/2015.
II. Nabór do oddziałów klas pierwszych Gimnazjum nr 7 im. Konstytucji 3 Maja w Koszalinie
Do klasy pierwszej przyjmuje się:
1  z urzędu – absolwentów szkół podstawowych zamieszkałych w obwodzie Gimnazjum nr 7,
2  na prośbę rodziców (prawnych opiekunów) – absolwentów szkół podstawowych zamieszkałych poza obwodem Gimnazjum nr 7 (w przypadku dysponowania wolnymi miejscami oraz za zgodą dyrektora szkoły).
III. Kryteria naboru kandydatów zamieszkałych poza obwodem Gimnazjum nr 7 im. Konstytucji 3 Maja w Koszalinie
1. Do poszczególnych klas pierwszych Gimnazjum nr 7 w pierwszej kolejności przyjmowani są kandydaci, którzy zdobędą największą liczbę punktów wynikającą z sumowania:
a)  liczby punktów uzyskanych ze sprawdzianu szóstoklasisty,
b)  liczby punktów uzyskanych za oceny z 3 przedmiotów punktowanych przy wyborze klas,
c)  punktów uzyskanych za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem,
d)  punktów za uzyskanie tytułu finalisty konkursów interdyscyplinarnych zorganizowanych przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty dla uczniów szkół podstawowych województwa zachodniopomorskiego: Konkursu Matematycznego z Elementami Przyrody, Konkursu Języka Polskiego z Elementami Historii.
2. Gimnazjum nr 7 im. Konstytucji 3 Maja w Koszalinie przyjmuje uczniów zamieszkałych poza obwodem szkoły, którzy uzyskali w klasie szóstej co najmniej dobrą ocenę zachowania.
3. Laureaci Konkursu Języka Polskiego z Elementami Historii oraz Konkursu Matematycznego z Elementami Przyrody, organizowanych przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty oraz laureaci konkursów o zasięgu ponad wojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej z co najmniej jednego przedmiotu, przyjmowani są do Gimnazjum nr 7 im. Konstytucji 3 Maja w Koszalinie bez względu na kryteria ustalone dla uczniów spoza obwodu szkoły. Do podania o przyjęcie do szkoły należy dołączyć zaświadczenie potwierdzające uzyskany tytuł.
IV. Terminarz naboru do Gimnazjum nr 7 im. Konstytucji 3 Maja w Koszalinie
1. Kandydaci do Gimnazjum nr 7 im. Konstytucji 3 Maja w Koszalinie składają podania do naszej szkoły od 24 marca do 18 kwietnia 2014 r. do godz.15:00 (piątek)
2. Dzień Otwarty Szkoły dla kandydatów do klas pierwszych – 14 marca 2014 r. godz. 17:00
3. Oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej  oraz oryginał zaświadczenia o wynikach sprawdzianu szóstoklasisty należy dostarczyć do sekretariatu szkoły do dnia 1 lipca 2014 r.
4. Lista uczniów przyjętych do oddziałów klas pierwszych Gimnazjum nr 7 im. Konstytucji 3 Maja w Koszalinie zostanie ogłoszona 7 lipca 2014 r.
Ulotka w formacie pdf.
Gimnazjum nr 7 przygotowało dla swoich uczniów szeroki wachlarz zajęć dodatkowych. Ankieta rekrutacyjna.doc

 

Istnieje możliwość przypisania poszczególnych zajęć do konkretnych klas, biorąc pod uwagę zainteresowanie nimi.

 Zajęcia językowe

Zajęcia m.in. z udziałem w programie  eTwinning, który umożliwia europejską współpracę szkół za pomocą dostępnych dla szkół partnerskich narzędzi technologii informacyjno- komunikacyjnej (ICT).

 1. Doskonalenie sprawności językowych (w mowie i w piśmie), doskonalenie znajomości języka angielskiego;
 2. Doskonalenie umiejętności posługiwania się narzędziami ICT;
 3. Rozwijanie umiejętności interpersonalnych oraz umiejętności współpracy;
 4. Rozwijanie zdolności artystycznych;
 5. Aktywizacja uczniów poprzez wykorzystanie różnorodnych metod i technik pracy (odejście od tradycyjnej formuły lekcji);
 6. Rozwijanie umiejętności twórczego myślenia oraz kreatywności;
 7. Budowanie autonomii ucznia w procesie dydaktycznym.
 8. Rozbudzenie zainteresowania „małą ojczyzną;
 9. Kształtowanie postaw obywatelskich;
 10. Kształtowanie postawy tolerancji wobec odmienności.
 11. Nabywanie wiedzy o Europie jak również uniwersalnych wartości stanowiących wspólne dziedzictwo kulturowe.

Zajęcia ekonomiczno-informatyczne 
Rozwijające zainteresowania w zakresie ekonomii, przedsiębiorczości i informatyki.
Rozumiejąc miejsce i rolę technologii informacyjnej w dzisiejszych czasach, pragniemy, aby uczniowie wykorzystywali komputer jako narzędzie do komunikowania się, do rozwijania logicznego, alegorycznego, algorytmicznego myślenia. Proponujemy zdobywanie wiedzy i umiejętności  w sposób nowoczesny, poprzez wykorzystanie na lekcjach komputerów, programów multimedialnych, tablic interaktywnych oraz sprawdzianów w formie e-learningowej.
Ponadto młodzież pozna zagadnienia obejmujące podstawowe pojęcia ekonomiczne. Dzięki elementom ekonomii uczniowie nabędą umiejętności ekonomicznego myślenia, przygotują się do roli klienta, przedsiębiorcy, konsumenta, zapoznają się z usługami oferowanymi przez banki.
Zajęcia humanistyczne z edukacją prawną.   Edukacja prawna
Jest to nowatorski program edukacyjny, przygotowany dla uczniów chcących w przyszłości studiować prawo. Jesteśmy pierwszą szkołą w Koszalinie wprowadzającą edukację prawną. Chcemy, aby uczeń miał lekkość operowania wiedzą, która wydaje się być tajemną i zawarowaną tylko dla prawników. Uczniowie nabędą umiejętności pozwalające poruszać się w życiu utrudnianym przez niezrozumiałe przepisy prawne. Każdy człowiek powinien mieć świadomość starego rzymskiego powiedzenia: IGNORANTIA IURIS NOCET (nieznajomość prawa szkodzi).

W ramach zajęć dodatkowych przewidziano rozszerzenie programu historii o zagadnienia z dziejów państwa i prawa. Oprócz teorii ważnym aspektem będzie praktyczna nauka. W ramach edukacji prawnej uczniowie zdobędą podstawowe umiejętności z dziedziny prawa administracyjnego i cywilnego. Na wyspecjalizowanych zajęciach uczniowie tego profilu nauczą się:

 • pisać dokumenty urzędowe, pozwy sądowe np. o zwrot długu itp.,
 • jak załatwić sprawy w urzędzie, u notariusza, w sądzie,
 • wyszukiwać przepisy prawne,
 • analizować wybrane przepisy prawne
 • najbardziej potrzebnych do życia przepisów z zakresu prawa administracyjnego i cywilnego,
 • sztuki przemawiania i argumentowania,
 • sentencji łacińskich z dziedziny prawa

Prowadzącym zajęcia będzie Rafał Marciniak, nauczyciel historii i wos z doświadczeniem w pracy administracyjnej, posiadający kwalifikacje w dziedzinie prawa administracyjnego i samorządowego. Jest autorem kilkunastu haseł encyklopedycznych, kilku artykułów naukowych oraz komentarzy historycznych do audycji radiowych. Od 2010 r. doktoryzuje się na Wydziale Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Szczecińskiego.
 Zajęcia fotograficzne
 Dla każdego kto chce popatrzeć w kadr naszej szkoły, nauczyć się technik fotografowania i cyfrowej obróbki zdjęć istnieje możliwość brania udział w plenerach i sesjach zdjęciowych, w organizacji wystaw. Uczniowie będą pracować w projektach międzynarodowych związanych z fotografią, współpracować z Politechniką Koszalińską, rozwijać swoją kreatywność.
 Zajęcia sportowe m. in. z piłki nożnej
 Jeśli piłka nożna jest pasją, to zajęcia w naszej szkole mogą być spełnieniem sportowych marzeń. Oprócz zajęć z wychowania fizycznego uczniowie będą brać udział w zajęciach specjalistycznych z zakresu piłki nożnej (3-4 treningi w tygodniu). Dodatkowo będą mogli regenerować siły na basenie i w saunie. Wszystkie zajęcia prowadzone będą pod patronatem KKPN „Bałtyk”.
PROPONUJEMY

-pracę metodami pozytywnymi w ramach
OCENIANIA KSZTAŁTUJĄCEGO
-niedużą, bezpieczną i zadbaną szkołę,
-jednozmianowość,
-w pełni wykwalifikowaną kadrę, pedagoga i psy-chologa szkolnego,
-programy innowacyjne rozszerzające obowiązko-wy poziom wiedzy i umiejętności,
-międzynarodowa wymiana ze szkołami w Grecji, Turcji, Portugalii, Holandii i Niemiec. Nasi ucznio-wie i nauczyciele będą odwiedzać te kraje.
-projekt unijny-uczniowie Gimnazjum nr 7 utrwa-lają swoją wiedzę matematyczno— przyrodniczą na dodatkowych zajęciach w ramach unijnego projek-tu: „Człowiek najlepsza inwestycja. Kompetencje i kreatywność uczniów Gimnazjum nr 7 w Koszalinie.”
-atrakcyjne, zgodne z potrzebami i zainteresowa-niami uczniów, zajęcia artystyczne, /wyrób biżute-rii, kultura wschodu, pomysłowi i kreatywni, świat w obiektywie/
-międzynarodowa wymiana z niemieckimi szkołami,
-„Mam talent”- edycje szkolna i międzyszkolna,
-profesjonalnie wyposażone pracownie
komputerowe, multimedialne centrum biblioteczne, tablice interaktywne,
-bardzo bogatą ofertę zajęć dodatkowych:

a. zajęcia korekcyjno-kompensacyjne,
b. praca w szkolnym zespole teatralnym, wokal-nym
c. zajęcia taneczne i fitness,
d. w szkolnym radiowęźle,
e. w Lidze Historycznej,
f. w kole fotograficznym,
g. w klubie turystyczno— krajoznawczym oraz Sa-morządzie Uczniowskim,
h. w zespole tanecznym „SIE-DEM”,
i. zajęcia judo dla chętnych, tenis stołowy
j. integrujące tradycje szkolne.