ZASADY REKRUTACJI DO GIMNAZJUM NR 7 W KOSZALINIE

NA ROK SZKOLNY 2015/16

Podstawa prawna

 1. Art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz. 7).
 2. Zarządzenie Nr 3/2015 Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 15 stycznia 2015 r. w sprawie terminów rekrutacji i składania dokumentów do publicznych gimnazjów w województwie zachodniopomorskim na rok szkolny 2015/16.

Nabór do klas pierwszych Gimnazjum nr 7 w Koszalinie

 1. Do klas pierwszych przyjmuje się z urzędu młodzież zamieszkałą w obwodzie Gimnazjum nr 7 w Koszalinie.
 2. Do klas pierwszych mogą być przyjęci kandydaci zamieszkali poza obwodem Gimnazjum nr 7 na wniosek rodziców (opiekunów prawnych) po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

Kryteria naboru kandydatów zamieszkałych poza obwodem Gimnazjum nr 7 w Koszalinie

 1. Do klas pierwszych przyjmowani są w pierwszej kolejności kandydaci, którzy w procesie rekrutacji zdobędą największą ilość punktów.
 2. Kandydat może otrzymać maksymalnie 100 punktów:
Rekrutacja na rok szkolny 2015/2016 odbywać się będzie drogą elektroniczną. Na stronie pod linkiem:    Strona główna – vEdukacja – Platforma.  W kolumnie z lewej strony należy przycisnąć „Kanał Kandydata” a następnie „Aplikacja Nabór dla Gimnazjów”.

Kryteria

Harmonogram i kryteria

Uczniowie wpisują oceny oraz osiągnięcia uzyskane na koniec szkoły podstawowej w systemie i dostarczają do wybranej szkoły wymagane dokumenty (świadectwo ukończenia szkoły, zaświadczenie o wynikach sprawdzianu, ankietę rekrutacyjną do pobrania tu forma doc. lub pdf )publikacja list przyjętych do G nr 7 i potwierdzanie woli uczęszczania do G7 Przewdodnik_po_systemie_naboru_dla_opiekuna.  Wszelkie informacje dotyczące przeprowadzenia elektronicznego naboru do gimnazjów uczniowie i ich uzyskają w swojej szkole podstawowej.

Wymagane dokumenty  (oryginały)

 1. Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.
 2. Zaświadczenie o wynikach sprawdzianu szóstoklasisty.
 3. Zaświadczenie potwierdzające tytuł laureata lub finalisty ogólnopolskich olimpiad i konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim.
 4. Ankieta rekrutacyjna do pobrania tu forma doc. lub pdf

Tryb odwoławczy

 1. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do Gimnazjum nr 7  w Koszalinie.
 1. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia rodzica kandydata z wnioskiem, o którym mowa w p. 1.
 1. Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora Gimnazjum nr 7 w Koszalinie odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
 1. Dyrektor Gimnazjum nr 7 w Koszalinie rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.

  Klasa językowo – fotograficzna*

Zajęcia m.in. z udziałem w programie  eTwinning, który umożliwia europejską współpracę szkół za pomocą dostępnych dla szkół partnerskich narzędzi technologii informacyjno- komunikacyjnej (ICT).

 1. Doskonalenie sprawności językowych (w mowie i w piśmie), doskonalenie znajomości języka angielskiego;
 2. Doskonalenie umiejętności posługiwania się narzędziami ICT;
 3. Rozwijanie umiejętności interpersonalnych oraz umiejętności współpracy;
 4. Rozwijanie zdolności artystycznych;
 5. Aktywizacja uczniów poprzez wykorzystanie różnorodnych metod i technik pracy (odejście od tradycyjnej formuły lekcji);
 6. Rozwijanie umiejętności twórczego myślenia oraz kreatywności,
 7. Nabywanie wiedzy o Europie jak również uniwersalnych wartości stanowiących wspólne dziedzictwo kulturowe.

Dla każdego kto chce popatrzeć w kadr naszej szkoły, nauczyć się technik fotografowania i cyfrowej obróbki zdjęć istnieje możliwość brania udział w plenerach i sesjach zdjęciowych, w organizacji wystaw. Uczniowie będą pracować w projektach międzynarodowych związanych z fotografią, współpracować z Politechniką Koszalińską, rozwijać swoją kreatywność.

Klasa humanistyczno – informatyczna*

W ciągu trzech lat uczniowie poszerzą swoje umiejętności o treści z zakresu dziennikarstwa i filmu. We współpracy z nauczycielem informatyki będą tworzyć szkolną gazetkę, wykorzystując umiejętności redakcyjne oraz informatyczne. Chętnych uczniów i zainteresowanych filmem zapraszamy do udziału w zajęciach Koszalińskiej Akademii Filmowej organizowanej przez CK 105 oraz Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu. Na dodatkowych zajęciach z informatyki młodzież wprowadzana jest w zagadnienia z grafiki komputerowej i obróbki obrazu, kształcenia podstawowych umiejętności tworzenia stron www,

 • poznawaniu języka html,
 • świadomego kulturalnego i odpowiedzialnego korzystania z zasobów internetowych,
 • rozwijania własnej aktywności poznawczej i twórczej a zarazem samodzielności, i swobodę w dochodzeniu do wiedzy.

Praca na zajęciach rozbudza podmiotowy udział ucznia w edukacji szkolnej, kształci motywację do świadomej pracy nad sobą. Przy użyciu możliwie najnowocześniejszego oprogramowania dostępnego na rynku jakim jest Corel a także ogólnodostępnego jakim jest Gimp,

 • młodzież zaznajamia się z praktycznym zastosowaniem komputera i obsługą programów graficznych,
 • skanowaniem i obróbką graficzna zdjęć,
 • tworzeniem elektronicznych foto albumów,
 • tworzeniem okolicznościowych projektów graficznych na potrzeby własne, klasy i szkoły z wykorzystaniem dostępnych programów i kreatorów.

Zajęcia mają również na celu wyrobienie w młodzieży zmysłu artystycznego i poczucia estetyki, uczą zagospodarowywać czas wolny, pogłębiać własne uzdolnienia komputerowe i plastyczne.

Klasa  z edukacją prawną.*                                           kliknij Edukacja prawna 

.

Jest to realizowany od września 2014 r nowatorski program edukacyjny, przygotowany dla uczniów chcących w przyszłości studiować prawo. Jesteśmy pierwszą szkołą w Koszalinie, która wprowadziła edukację prawną. Chcemy, aby uczeń miał lekkość operowania wiedzą, która wydaje się być tajemną i zawarowaną tylko dla prawników. Uczniowie nabywają umiejętności pozwalające poruszać się w życiu utrudnianym przez niezrozumiałe przepisy prawne. Każdy człowiek powinien mieć świadomość starego rzymskiego powiedzenia: IGNORANTIA IURIS NOCET (nieznajomość prawa szkodzi).

W ramach zajęć dodatkowych przewidziano rozszerzenie programu historii o zagadnienia z dziejów państwa i prawa. Oprócz teorii ważnym aspektem będzie praktyczna nauka. W ramach edukacji prawnej uczniowie zdobędą podstawowe umiejętności z dziedziny prawa administracyjnego i cywilnego. Na wyspecjalizowanych zajęciach uczniowie tego profilu nauczą się:

 • pisać dokumenty urzędowe, pozwy sądowe np. o zwrot długu itp.,
 • jak załatwić sprawy w urzędzie, u notariusza, w sądzie,
 • wyszukiwać przepisy prawne,
 • analizować wybrane przepisy prawne,
 • najbardziej potrzebnych do życia przepisów z zakresu prawa administracyjnego i cywilnego,
 • sztuki przemawiania i argumentowania,
 • sentencji łacińskich z dziedziny prawa.

Prowadzącym zajęcia będzie, nauczyciel historii i wosu z doświadczeniem w pracy administracyjnej, posiadający kwalifikacje w dziedzinie prawa administracyjnego i samorządowego. Jest autorem kilkunastu haseł encyklopedycznych, kilku artykułów naukowych oraz komentarzy historycznych do audycji radiowych. 

Zajęcia sportowe m. in. z piłki nożnej*

 Jeśli piłka nożna jest pasją, to zajęcia w naszej szkole mogą być spełnieniem sportowych marzeń. Oprócz zajęć z wychowania fizycznego uczniowie będą brać udział w zajęciach specjalistycznych z zakresu piłki nożnej (3-4 treningi w tygodniu). Dodatkowo będą mogli regenerować siły na basenie i w saunie. Wszystkie zajęcia prowadzone będą pod patronatem KKPN „Bałtyk”.

Klasa JUDO

W tej klasie mogą uczyć się wszyscy, którzy chcą trenować judo i poznawać kulturę Dalekiego Wschodu. Oprócz 4 godzin programowych zajęć wychowania fizycznego, odbywać sie będą dodatkowe 4 godziny treningów judo (w szkole i na Gwardii). Szkoła zapewnia grupie trenującej kimona i profesjonalne warunki treningowe.

*Rodzaj dodatkowych zajęć będzie uzależniony od zainteresowania kandydatów zgłaszających się do szkoły.

PROPONUJEMY:

-pracę metodami pozytywnymi w ramach Oceniania Kształtującego
-niedużą, bezpieczną i zadbaną szkołę,
-jednozmianowość,
-w pełni wykwalifikowaną kadrę, pedagoga i psychologa szkolnego,
-programy innowacyjne, rozszerzające obowiązkowy poziom wiedzy i umiejętności,
-międzynarodowa wymiana, ze szkołami w Grecji, Turcji, Portugalii, Holandii i Niemiec. Nasi uczniowie i nauczyciele będą odwiedzać te kraje,
-projekt unijny, uczniowie Gimnazjum nr 7 utrwalają swoją wiedzę matematyczno-przyrodniczą na dodatkowych zajęciach w ramach unijnego projektu: „Człowiek najlepsza inwestycja. Kompetencje i kreatywność uczniów Gimnazjum nr 7 w Koszalinie,”
-atrakcyjne, zgodne z potrzebami i zainteresowaniami uczniów, zajęcia artystyczne, (wyrób biżuterii, kultura wschodu, pomysłowi i kreatywni, świat w obiektywie)
-„Mam talent”- edycje szkolna i międzyszkolna,
-profesjonalnie wyposażone pracownie komputerowe, multimedialne centrum biblioteczne, tablice interaktywne,
-bardzo bogatą ofertę zajęć dodatkowych:

a. zajęcia korekcyjno-kompensacyjne,
b. praca w szkolnym zespole teatralnym, wokalnym,
c. zajęcia taneczne i fitness,
d. w szkolnym radiowęźle,
e. w Lidze Historycznej,
f. w kole fotograficznym,
g. w klubie turystyczno-krajoznawczym oraz Samorządzie Uczniowskim,
h. w zespole tanecznym „SIE-DEM”,
i. zajęcia judo dla chętnych, tenis stołowy
j. integrujące tradycje szkolne.