1 grudnia 2006 roku  biblioteka została wyposażona w zestaw 4 komputerów z profesjonalnym, edukacyjnym oprogramowaniem oraz urządzenie wielofunkcyjne. Jest to realizacja projektu Ministerstwa Edukacji Narodowej współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Oficjalna nazwa projektu to: „Internetowe Centra Informacji Multimedialnej w bibliotekach szkolnych i pedagogicznych” (ICIM)

Opiekunem centrum jest nauczyciel bibliotekarz, który dzieląc się posiadaną wiedzą i umiejętnościami pomaga użytkownikom w:

  • profesjonalnym wyszukiwaniu, selekcjonowaniu i gromadzeniu informacji, zgodnie z obowiązującymi normami etycznymi i poszanowaniem praw autorskich,
  • użytkowaniu otrzymanego wraz z centrum oprogramowania multimedialnego (encyklopedii powszechnych, atlasów świata, słowników języka polskiego, wyrazów obcych, ortograficznego, poprawnej polszczyzny),
  • posługiwaniu się multimedialnym zestawem komputerowym i jego urządzeniami peryferyjnymi oraz  ich oprogramowaniem,
  • korzystaniu z baz bibliograficznych i witryn edukacyjnych,

Celem projektu jest:

  • Podnoszenie jakości i dostępności kształcenia poprzez promocję wykorzystania nowoczesnych technologii w oświacie.
  • Ułatwienie indywidualnego zdobywania i przetwarzania informacji dostępnej poprzez  Internet oraz informacji multimedialnej.
  • Wspieranie procesu ustawicznego kształcenia się i samokształcenia.
  • Wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży niezależnie od miejsca zamieszkania i statusu majątkowego.
  • Wspieranie integracji młodzieży w aspekcie różnic kulturowych, sprawności fizycznej i intelektualnej.