Regulamin czytelni

Załączniki

 1. Zawiadomienie
 2. Karta obiegowa
 1. Prawo korzystania z czytelni mają wszyscy uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły, rodzice oraz osoby będące na praktyce pedagogicznej.
 2. Korzystający dokonują wpisu obecności w zeszycie odwiedzin.
 3. Obowiązuje cisza i zakaz spożywania posiłków.
 4. Można korzystać z księgozbioru podręcznego, czasopism i zbiorów wypożyczalni.
 5. Księgozbiór czytelni nie podlega wypożyczaniu do domu.
 6. Przed opuszczeniem czytelni należy zwrócić materiały biblioteczne dyżurnemu bibliotekarzowi.
 7. Czytelnik ma prawo zwrócić się do dyżurnego bibliotekarza po informację, doradztwo w doborze materiałów bibliotecznych.
 8. Korzystający zobowiązany jest do szczególnej dbałości o stan udostępnionych książek i czasopism.
 9. Uszkodzenia lub zniszczenia zbiorów podlegają odszkodowaniu w wysokości określonej przez bibliotekarza.
 10. Czytelnicy nie przestrzegający niniejszego regulaminu mogą być pozbawieni okresowo prawa do korzystania z czytelni.

Regulamin wypożyczania i użytkowania darmowych podręczników i materiałów edukacyjnych

Podstawa prawna: ustawa z dn. 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw. Dz. U. z 2014 poz. 811

 1. Podręczniki, materiały edukacyjne i nośniki elektroniczne są własnością organu prowadzącego szkołę i wypożyczane są nieodpłatnie za pośrednictwem biblioteki szkolnej
 2. Materiały ćwiczeniowe szkoła przekazuje uczniom bez obowiązku zwrotu.
 3. Materiały edukacyjne (podręczniki, nośniki elektroniczne) wypożyczane są na okres nie dłuższy niż 10 miesięcy. Należy je zwrócić w terminie ustalonym przez nauczycieli bibliotekarzy.
 4. Wypożyczanie odbywa się na początku roku szkolnego. Bibliotekarz wypożycza podręczniki każdemu z uczniów (indywidualnie na kartę ucznia) przy obecności wychowawcy klasy.
 5. Gdy podręcznik składa się z kilku części, uczniowie otrzymują kolejne po zwrocie poprzedniej części. Terminy wypożyczenia kolejnych części wychowawca uzgadnia z bibliotekarzem.
 6. Niezwrócenie wypożyczonych podręczników i materiałów edukacyjnych w określonym czasie jest równoznaczne z ich zgubieniem.
 7. W przypadku zmiany szkoły przez ucznia podręczniki i materiały edukacyjne należy zwrócić wychowawcy lub do biblioteki szkolnej.
 8. Darmowe podręczniki i materiały edukacyjne stanowią dobro wspólne, należy chronić je przed zgubieniem i uszkodzeniem:
 9. Za uszkodzenie rozumie się zalanie cieczą, zabrudzenie (w tym zapiski, podkreślenia, rysunki), wyrwanie lub naderwanie kartki, rozerwanie książki, porysowanie nośnika elektronicznego i inne uszkodzenia pozbawiające materiały edukacyjne wartości użytkowej,
 10. Podręczniki należy przechowywać w okładce ochronnej założonej bez użycia kleju lub zszywaczy,
 11. W przypadku zgubienia lub uszkodzenia podręczników i materiałów edukacyjnych przez ucznia rodzice (opiekunowie prawni) zobowiązani są wpłacić wyznaczoną kwotę na konto wskazane przez dyrektora szkoły,
 12. W przypadku zniszczenia kodu kreskowego na podręcznikach rodzice (opiekunowie prawni) zobowiązani są wpłacić za każdy uszkodzony kod 1zł na Radę Rodziców.
 13. Szkoła nie pośredniczy w zakupie ćwiczeń, w razie ich zgubienia lub zniszczenia,
 14. Rodzice/Opiekunowie prawni podpisują oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem wypożyczania i użytkowania darmowych podręczników i materiałów edukacyjnych w Gimnazjum nr 7 w Koszalinie.

Oświadczenie

Przyjmuję do wiadomości postanowienia Regulaminu wypożyczania i użytkowania darmowych podręczników i materiałów edukacyjnych w Gimnazjum nr 7 w Koszalinie oraz biorę na siebie pełną odpowiedzialność finansową za wypożyczone przez córkę / syna podręczniki i materiały edukacyjne.

Klasa…………                                                       Rok szkolny…………………..

Lp. Imię i nazwisko ucznia Data Podpis rodzica/ opiekuna prawnego

 

Regulamin Wypożyczalni Biblioteki Szkolnej

 1. Ze zbiorów biblioteki mają prawo korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły, rodzice oraz osoby będące na praktyce pedagogicznej.
 2. Korzystanie z księgozbioru jest bezpłatne.
  1. Czytelnik może wypożyczać książki wyłącznie na swoje nazwisko.
  2. Wypożyczonych książek nie można oddawać innemu uczniowi.
 3. Jednorazowo można wypożyczyć 3 książki na okres nie dłuższy niż 4 tygodnie,
  ale w uzasadnionych przypadkach bibliotekarz może ograniczyć lub zwiększyć liczbę wypożyczanych książek.
 4. Bibliotekarz może przesunąć termin zwrotu wypożyczonej książki, jeżeli nie ma na nią zapotrzebowania ze strony innych czytelników.
 5. Korzystający ze zbiorów biblioteki zobowiązani są do dbałości o wypożyczony księgozbiór.
 6. Czytelnik ma prawo zwracać się do bibliotekarza o zarezerwowanie potrzebnej pozycji, informację dotyczącą książek, doboru lektury, zestawień literatury oraz wskazówek korzystania z katalogu i metod pracy z książką.
 7. W stosunku do czytelników przetrzymujących książki zastosowane będzie okresowe wstrzymanie wypożyczenia, wysłanie pisemnego zawiadomienia o zwrot książek. Końcowym rezultatem będzie wystąpienie na Radzie Pedagogicznej o obniżenie oceny z zachowania.
 8. Za zniszczoną lub zgubioną książkę odpowiada czytelnik, który zobowiązany jest odkupić taką samą książkę. Jeżeli odkupienie takiej samej książki jest niemożliwe, bibliotekarz ustala wysokość odszkodowania za książkę w zależności od aktualnej ceny rynkowej.
 9. Wszystkie wypożyczone książki powinny być zwrócone na 2 tygodnie
  przed zakończeniem roku szkolnego.

Uczniowie klas trzecich oraz uczniowie opuszczający szkołę w trakcie trwania roku szkolnego rozliczają się z wypożyczonych książek na podstawie karty obiegowej.

Regulamin biblioteki

 1. Ze zbiorów biblioteki mogą korzystać uczniowie i pracownicy naszej szkoły.
 2. W bibliotece należy zachować ciszę.
 3. Czytelnik może wypożyczać książki wyłącznie na swoje nazwisko.
 4. Wypożyczonych książek nie można oddawać innemu uczniowi.
 5. Czytelnik obowiązany jest odkupić zagubioną lub zniszczoną książkę. Zauważone, przy wypożyczaniu książki uszkodzenia, należy zgłosić bibliotekarzowi.
 6. Wypożyczoną książkę należy oddać w terminie do 3 tygodni. Wyjątek stanowi lektura omawiana na lekcji – należy ją zwrócić bezpośrednio po opracowaniu
 7. W stosunku do czytelników przetrzymujących książki zastosowane będzie okresowe wstrzymanie wypożyczenia bądź zatrzymanie świadectwa.
 8. W przypadku zniszczenia lub zgubienia książki odpowiada czytelnik, który zobowiązany jest odkupić taką samą książkę.
 9. Jeżeli odkupienie takiej samej książki jest niemożliwe bibliotekarz ustala wysokość odszkodowania za książkę w zależności od aktualnej wartości książki na rynku.
 10.  Wszystkie wypożyczone książki powinny być zwrócone przed końcem roku szkolnego.
 11. Czytelnicy opuszczający szkołę (pracownicy, uczniowie) są zobowiązani do pobrania zaświadczenia potwierdzającego zwrot materiałów wypożyczonych z biblioteki.
 12. Uczniom biorącym systematyczny udział w pracach biblioteki mogą być przyznane nagrody na koniec roku szkolnego.