1. Ze zbiorów biblioteki mogą korzystać uczniowie i pracownicy naszej szkoły.
 2. W bibliotece należy zachować ciszę.
 3. Czytelnik może wypożyczać książki wyłącznie na swoje nazwisko.
 4. Wypożyczonych książek nie można oddawać innemu uczniowi.
 5. Czytelnik obowiązany jest odkupić zagubioną lub zniszczoną książkę. Zauważone, przy wypożyczaniu książki uszkodzenia, należy zgłosić bibliotekarzowi.
 6. Wypożyczoną książkę należy oddać w terminie do 3 tygodni. Wyjątek stanowi lektura omawiana na lekcji – należy ją zwrócić bezpośrednio po opracowaniu
 7. W stosunku do czytelników przetrzymujących książki zastosowane będzie okresowe wstrzymanie wypożyczenia bądź zatrzymanie świadectwa.
 8. W przypadku zniszczenia lub zgubienia książki odpowiada czytelnik, który zobowiązany jest odkupić taką samą książkę.
 9. Jeżeli odkupienie takiej samej książki jest niemożliwe bibliotekarz ustala wysokość odszkodowania za książkę w zależności od aktualnej wartości książki na rynku.
 10.  Wszystkie wypożyczone książki powinny być zwrócone przed końcem roku szkolnego.
 11. Czytelnicy opuszczający szkołę (pracownicy, uczniowie) są zobowiązani do pobrania zaświadczenia potwierdzającego zwrot materiałów wypożyczonych z biblioteki.
 12. Uczniom biorącym systematyczny udział w pracach biblioteki mogą być przyznane nagrody na koniec roku szkolnego.