1. Ze zbiorów biblioteki mają prawo korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły, rodzice oraz osoby będące na praktyce pedagogicznej.
 2. Korzystanie z księgozbioru jest bezpłatne.
  1. Czytelnik może wypożyczać książki wyłącznie na swoje nazwisko.
  2. Wypożyczonych książek nie można oddawać innemu uczniowi.
 3. Jednorazowo można wypożyczyć 3 książki na okres nie dłuższy niż 4 tygodnie,
  ale w uzasadnionych przypadkach bibliotekarz może ograniczyć lub zwiększyć liczbę wypożyczanych książek.
 4. Bibliotekarz może przesunąć termin zwrotu wypożyczonej książki, jeżeli nie ma na nią zapotrzebowania ze strony innych czytelników.
 5. Korzystający ze zbiorów biblioteki zobowiązani są do dbałości o wypożyczony księgozbiór.
 6. Czytelnik ma prawo zwracać się do bibliotekarza o zarezerwowanie potrzebnej pozycji, informację dotyczącą książek, doboru lektury, zestawień literatury oraz wskazówek korzystania z katalogu i metod pracy z książką.
 7. W stosunku do czytelników przetrzymujących książki zastosowane będzie okresowe wstrzymanie wypożyczenia, wysłanie pisemnego zawiadomienia o zwrot książek. Końcowym rezultatem będzie wystąpienie na Radzie Pedagogicznej o obniżenie oceny z zachowania.
 8. Za zniszczoną lub zgubioną książkę odpowiada czytelnik, który zobowiązany jest odkupić taką samą książkę. Jeżeli odkupienie takiej samej książki jest niemożliwe, bibliotekarz ustala wysokość odszkodowania za książkę w zależności od aktualnej ceny rynkowej.
 9. Wszystkie wypożyczone książki powinny być zwrócone na 2 tygodnie
  przed zakończeniem roku szkolnego.

Uczniowie klas trzecich oraz uczniowie opuszczający szkołę w trakcie trwania roku szkolnego rozliczają się z wypożyczonych książek na podstawie karty obiegowej.