Podstawa prawna: ustawa z dn. 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw. Dz. U. z 2014 poz. 811

 1. Podręczniki, materiały edukacyjne i nośniki elektroniczne są własnością organu prowadzącego szkołę i wypożyczane są nieodpłatnie za pośrednictwem biblioteki szkolnej
 2. Materiały ćwiczeniowe szkoła przekazuje uczniom bez obowiązku zwrotu.
 3. Materiały edukacyjne (podręczniki, nośniki elektroniczne) wypożyczane są na okres nie dłuższy niż 10 miesięcy. Należy je zwrócić w terminie ustalonym przez nauczycieli bibliotekarzy.
 4. Wypożyczanie odbywa się na początku roku szkolnego. Bibliotekarz wypożycza podręczniki każdemu z uczniów (indywidualnie na kartę ucznia) przy obecności wychowawcy klasy.
 5. Gdy podręcznik składa się z kilku części, uczniowie otrzymują kolejne po zwrocie poprzedniej części. Terminy wypożyczenia kolejnych części wychowawca uzgadnia z bibliotekarzem.
 6. Niezwrócenie wypożyczonych podręczników i materiałów edukacyjnych w określonym czasie jest równoznaczne z ich zgubieniem.
 7. W przypadku zmiany szkoły przez ucznia podręczniki i materiały edukacyjne należy zwrócić wychowawcy lub do biblioteki szkolnej.
 8. Darmowe podręczniki i materiały edukacyjne stanowią dobro wspólne, należy chronić je przed zgubieniem i uszkodzeniem:
 9. Za uszkodzenie rozumie się zalanie cieczą, zabrudzenie (w tym zapiski, podkreślenia, rysunki), wyrwanie lub naderwanie kartki, rozerwanie książki, porysowanie nośnika elektronicznego i inne uszkodzenia pozbawiające materiały edukacyjne wartości użytkowej,
 10. Podręczniki należy przechowywać w okładce ochronnej założonej bez użycia kleju lub zszywaczy,
 11. W przypadku zgubienia lub uszkodzenia podręczników i materiałów edukacyjnych przez ucznia rodzice (opiekunowie prawni) zobowiązani są wpłacić wyznaczoną kwotę na konto wskazane przez dyrektora szkoły,
 12. W przypadku zniszczenia kodu kreskowego na podręcznikach rodzice (opiekunowie prawni) zobowiązani są wpłacić za każdy uszkodzony kod 1zł na Radę Rodziców.
 13. Szkoła nie pośredniczy w zakupie ćwiczeń, w razie ich zgubienia lub zniszczenia,
 14. Rodzice/Opiekunowie prawni podpisują oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem wypożyczania i użytkowania darmowych podręczników i materiałów edukacyjnych w Gimnazjum nr 7 w Koszalinie.

Oświadczenie

Przyjmuję do wiadomości postanowienia Regulaminu wypożyczania i użytkowania darmowych podręczników i materiałów edukacyjnych w Gimnazjum nr 7 w Koszalinie oraz biorę na siebie pełną odpowiedzialność finansową za wypożyczone przez córkę / syna podręczniki i materiały edukacyjne.

Klasa…………                                                       Rok szkolny…………………..

Lp. Imię i nazwisko ucznia Data Podpis rodzica/ opiekuna prawnego