Szkoła dba o bezpieczeństwo uczniów na terenie placówki i chroni ich zdrowie poprzez:

  1. Dyżury nauczycieli na terenie Szkoły w czasie przerw międzylekcyjnych zgodnie z ustalonym regulaminem i harmonogramem. Za nieobecnego nauczyciela dyżur pełni nauczyciel mający za niego zastępstwo na zajęciach edukacyjnych,
  2. Zapewnienie opieki na zajęciach obowiązkowych, pozalekcyjnych i dodatkowych,
  3. Omawianie zasad bezpieczeństwa na godzinach wychowawczych,
  4. Szkolenie wszystkich pracowników szkoły w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,

 1. Dostosowanie stolików uczniowskich, krzeseł i innego sprzętu szkolnego
 2. do wzrostu uczniów i rodzaju pracy,
 3. Uwzględnienie w tygodniowym rozkładzie zajęć dydaktyczno-wychowawczych racjonalnego rozłożenia zajęć w każdym dniu,
 4. Niełączenie w kilkugodzinne jednostki lekcyjne zajęć z tego samego przedmiotu, z wyjątkiem przedmiotów, których program tego wymaga,
 5. Zorganizowanie pracy gabinetu profilaktyki medycznej. Obowiązkiem każdego ucznia i pracownika Szkoły jest zgłoszenie wszelkich problemów zdrowotnych do pielęgniarki szkolnej, która udziela uczniom pierwszej pomocy.
 6. W przypadkach wymagających pomocy lekarza pielęgniarka (lub w zastępstwie inny pracownik szkoły) ma obowiązek zawiadomić rodziców ucznia o problemach zdrowotnych dziecka. Rodzice powinni zgłaszać pielęgniarce szkolnej choroby dziecka, które mogą mieć wpływ na rodzaj udzielanej pierwszej pomocy. Każdy pracownik Szkoły oraz wszyscy uczniowie mają obowiązek udzielenia pomocy uczniom w nagłych sytuacjach.

Telefony zaufania